top of page

https://www.browardsoe.org/

choose your language for translation

 

Broward for Progress 

Broward pou pwogrè

 

Ballot and voting information 

Bilten vòt ak enfòmasyon pou vote

 

Endorsements 

Apwi ak sipo oswa andòsman 

 

Broward for Progress does not do endorsements

Broward pou Pwogrè pa fè andòsman

 

We will refer you to Democratic Progressive Caucus of Florida and the Progressive Democrats of America (PDA) for candidate recommendations.

 

Nou pral refere ou nan Caucus Pwogresis Demokratik nan Florida (Democratic Progressive Caucus) ak Demokrat Pwogresis nan Amerik (Progressive Democrats of America) (PDA) pou rekòmandasyon kandida.

 

 

Dat Limit 

Deadlines

 

Register to Vote in Presidential Election: October 5, 2020

Enskri pou vote nan eleksyon prezidansyèl: 5 oktòb 2020

 

Recommended date to mail your Vote-By-Mail Ballot back is no later than: October 15, 2020

Dat rekòmande pou voye bilten vòt ou pa lapòs la pa pita pase: 15 oktòb 2020

 

 

Get your ballot 

Jwen Bilten ou 

 

 

Click here to view a sample ballot

Klike la a pou wè yon echantiyon bilten vòt la

 

EARLY VOTING IN BROWARD

VOTE BONÈ NAN BROWARD

 

Early Voting Locations and Time:

October 19 Through November 1

7:00 a.m. to 7:00 p.m.

Kote ak lè pou vote bonè:

19 oktòb jiska 1 novanm

7:00 a.m. a 7:00 p.m.

 

 

Click here to find all early voting locations. You can vote at any early voting location in Broward.

Klike la a pou jwenn tout kote pou vote bonè. Ou ka vote nan nenpòt kote pou vote bonè nan Broward

 

CHECK YOUR VOTING STATUS

Tcheke sitiyasyon vòt ou an

 

You can look up your voter registration to make sure your information is correct.

Ou ka gade anrejistreman elektè ou a pou asire enfòmasyon ou yo kòrèk.

 

REQUEST A VOTE BY MAIL BALLOT

MANDE VÒT PA BILTEN nan lapòs

 

You can request a vote my mail ballot.  We recommend the last day to request your vote by mail ballot is October 1st. If you are attempting to mail your ballot after October 15th please consider dropping it off at an early voting location or voting in person.

 

Ou ka mande yon vòt bilten  pa lapòs. Nou rekòmande dènye jou pou mande vòt ou pa  lapòs se premye oktòb. Si w ap eseye poste bilten vòt ou a apre 15 oktòb tanpri, konsidere depoze li nan yon kote pou vote bonè oswa vote an pèsòn.

 

VOTING INFORMATION

ENFÒMASYON SOU VOTE

 

To sign up to vote, get election reminders, apply for absentee ballots: https://browardforprogress.turbovote.org/

Pou enskri pou vote, jwenn rapèl eleksyon, aplike pou bilten vòt absan yo

Klike so lyen sa : https://browardforprogress.turbovote.org/

 

 

REGISTER TO VOTE

ENSKRI POU VOTE

 

The deadline to register to vote in the Presidential General Election is October 5th. To register to vote visit: https://browardforprogress.turbovote.org/

Dat limit pou enskri pou vote nan eleksyon jeneral prezidansyèl la se 5 oktòb. Pou enskri pou vote vizite: https://browardforprogress.turbovote.org/

 

ELECTION DAY IN BROWARD

JOU ELEKSYON NAN BROWARD

 

Election Day Locations and Time:

Kote Jou Eleksyon ak lè:

 

 

Election Day November 3, 2020

7:00 a.m. to 7:00 p.m.

Jou Eleksyon 3 Novanm 2020

7:00 a.m. a 7:00 p.m.

 

 

 

 

 

You must vote at your designated voting location. Check your voter registration card for your voting day location or check here:

https://www.browardsoe.org/Voter-Information/Voter-Lookup-Free-Access-System

Ou dwe vote nan kote ou deziyen pou vote. Tcheke kat enskripsyon votè ou pou kote jou vòt ou oswa tcheke isit la:

https://www.browardsoe.org/Voter-Information/Voter-Lookup-Free-Access-System

 

VOTING RIGHTS RESTORATION -

AMENDMENT 4 INFORMATION

RESTAVASYON DWA VOTE -

ENFATIONMASYON SOU AMANDMAN 4

 

Click here for more information.

Klike la a pou plis enfòmasyon

bottom of page